บริการ

การรับรอง - เอกสารกระทรวงมหาดไทย

 

การรับรองเอกสาร - กระทรวงมหาดไทย 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย

1. เอกสารทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ได้แก่ 
    - สูติบัตร 
    - มรณบัตร 
    - ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส / ทะเบียนสมรส
    - ใบสำคัญการจดทะเบียนหย่า / ทะเบียนหย่า 
    - ทะเบียนบ้าน 
    - บัตรประชาชน 
    - ใบเปลี่ยนชื่อ 
    - ใบเปลี่ยนนามสกุล 
    - ใบตั้งชื่อสกุลใหม่

   การรับรอง 
   - สำเนาเอกสาร                   - ประทับตรา "Certified true copy" 
   - เอกสารต้นฉบับ                 - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs" 
   - คำแปลภาษาอังกฤษ         - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs" 

2. หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต ได้แก่ 
    - หนังสือรับรองสถานภาพสมรส 
    - หนังสือรับรองการเกิด

   การรับรอง 
   - หนังสือรับรองต้นฉบับ       - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs"
   - คำแปลภาษาอังกฤษ        - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs" 

3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    - ประกาศการแปลงสัญชาติ 
    - ประกาศการเสียสัญชาติ
    - ประกาศการได้สัญชาติ 

    การรับรอง 
    - สำเนาเอกสาร                 - ประทับตรา "Certified true copy" 
    - คำแปลภาษาอังกฤษ       - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs" 

4. ใบอนุญาตใหัสั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน 

     การรับรอง
     - ใบอนุญาต                     - ประทับตรา "Certified genuine signature" รับรองลายมือชื่อผู้อนุญาต
     - คำแปลภาษาอังกฤษ      - ประทับตรา "Seen at the Ministry of Foreign Affairs" 

                                   

                                               *****************************