บริการ

การรับรอง - หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ

การรับรอง - หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ 

การนำบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ไปต่างประเทศ 

 

1.  กรณี บิดา - มารดา จดทะเบียนสมรสกัน 
     
     ขึ้นอยู่กับความยินยอมของ บิดา - มารดา หากยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศได้ 
     สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     1.1  บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม 
     1.2  นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
     1.3  นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
            ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล
     1.4  เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
            ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

 

2.  กรณี บิดา - มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 

     2.1   บิดา - มารดา อยู่ด้วยกัน และยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

             - บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม
             - นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
             
- นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
               ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
             - เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
               ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 


     2.2  บิดา - มารดา แยกทางกัน และไม่สามารถติดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

            - ให้ บิดา หรือ มารดา ผู้ที่จะนำบุตรไปต่างประเทศ ติดต่ออำเภอ / เขต 
              เพื่อทำหนังสือรับรองอุปการะเลี้ยงดูบุตร ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร และผู้นั้น
              เป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว 

             - นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
             
- นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
               ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
             - เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
               ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

 

 

********************************