บริการ

คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51 โทรสาร : 0 2575 1052 E-mail : consular02@mfa.mail.go.th


 

 
ร้องทุกข์ออนไลน์ ขั้นตอนการช่วยเหลือ
คนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ
ภารกิจคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ