บริการ

ตรวจลงตรา และเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
โทรศัพท์ : 0 2575 1062 ถึง 4 โทรสาร : 0 2575 1066 E-mail : consular03@mfa.mail.go.th


 

ประเภทและหลักเกณฑ์
การขอ Visa
ประเทศที่คนไทย
ไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
ประเทศที่ได้รับการยกเว้น
การตรวจลงตราสำหรับ
เข้าราชอาณาจักรไทย
การออกเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว